خسته شدم دیگ ازخودم….

چرا واقعا باید اینجوری باشم؟

دریغ از یه ذره اراده و تلاش…

خدایاااا لطفا کمکم کن….

من میترسم..میدونم ک میدونی از چی و بخاطر چی..

دلیلم بده…مزخرفه..ولی تو کمکم کن…لطفااا