از دیدن تاریخ آخرین پستش شوکه شدم… نه که ندونم… ولی وقتی حساب کردم که ازون سال، 6 سال گذشته نفسم یه لحظه بند اومد…

نمی فهمم تمام این سال ها رو چطوری گذروندم که این اتفاق برام اونقدر نزدیکه که باورم نمی شه 6 سال پیش بودنش رو. نمی فهمم تمام این سال ها رو چطوری گذروندم که باور نمی کنم بزرگ شدن بچه های فک و فامیل و اطرافیان رو! انگار تو کما بودم و یهو بیدار شدم و دیدم تو سال 1401 ام!…