آقا خب بگو “دلم می‌خواد” چرا می‌گی “دوست دارم”؟ :دی این همه جمله‌ی مترادف!

یاد چندین سال پیش افتادم که بهم گفت دوستم داره… :دی کمبود محبت گرفتم! :))))))