+ منو راهی به راه تو .. ولی این جاده مسدوده .

 

 

– بنیامین بهادری –