دیگه کسی نیست چند روز یه بار بهم سلام کنه و حالم رو بپرسه. سخته یه ماه به جای خالیت فکر نکردن…