امینم مث قبل نیست‌..

کسی ک فک میکردم شاید بتونه یه دهم از محبت مادرانه رو نسبت بهم داشته باشه…

شایدم مث قبله و فقد من حساس شدم…

ولی…کاش تغییر نکنه…

یجورایی حسم بهش مادرانس…مزخرفه ک به یه پسر حس مادرانه داشته باشی و فک کنی شاید یه درصد شبیه مادرت باشه محبتش…

ولی…وقتی حسش تغییر کنه و بره…انگار دوباره مادرازدست دادم…

نمدونم شاید من نباید همچین حسی داشته باشم…