گفتم من این همه دعا کردم بعضی‌ها بیفتن …. . چرا شما افتادین اونجا؟ گفت دعاهاتون خورد به کمر من.

چرا اینطوری شد واقعاً؟! 🙁 دلم سوخت براش…