مادر داشتن خیلی حس خوبیه…

مطمئنی یکی هس ک حتی اگ هیشکیم دوست نداشته باشه..اون بجای همه دوستت داره…ازته ته قلبش..