خب از اتفاقات زیبای امروز این بود که پروژه رو وقتی ارائه دادن که من خواب بودم و الان ظرفیت استادای خوب تکمیله. و من هیچوقت بعدازظهر نمیخوابم. این اولین بار در دهه‌ی اخیره. کائنات باید قطعا ازم متنفر باشن 🧎🏻‍♀️

مِی آی رست این پیس 🧎🏻‍♀️