_ هدفت از انتخاب رشته‌ی مشاوره چی بوده؟ برنامه‌ت برای آینده چیه؟

_ نادونی بوده عمدتا. برنامه‌م اینه که بعد کلاس برای صبحونه فرنچ تست بخورم. متشکرم