توی این دنیای تاریک، من تو رو پیدا کردم. تویی که یه انگشتر درخشان زیر خروارها خاکستر بودی.