فاط: فردا با اون مراقب جذابه‌ کلاس داریم و زن یوسف‌زاده. روز بدی نیست

_ داری سعی میکنی حالمو بهتر کنی؟

_ آره؟

_ کِی ترم تموم میشه؟