خیلی حرفا داشتم اما هزار بار نوشتم و پاک کردم.

نمیدونم چرا نتونستم دکمه انتشار رو بزنم. اصلا دلم نیومد.

هرچقدرم اوضاع بر وفق مراد نباشه، نمیشه فقط غصه خورد.

به قول صمد، «همه‌اش که نمیشود ترسید. راه که بیفتیم ترسمان میریزد»

فردا اول هفته است و میشه یه شروع جدید داشت.

شب به خیر