یاد اون موقعی افتادم که داشتم ever since New York و برای فاطمه میخوندم که خواب بره و هر بار ساکت میشدم میگفت “دوباره” و نمیدونم چرا الان دارم سر این احساساتی میشم- 

 

#هورمونز.