الان دیگه میرم ولی میلاد اومده پرسیده “بیلی ایلیش عروس شده؟” و من بیست دقیقه‌ست دارم میخندم- تیمثتثوکشمصمپ