ولی من اگه بخوام هرروز پای سیب بخورم باید کجارو امضا کنم