من هر کتابی رو شروع میکنم به اندازه‌ی نویسنده در مورد واژه‌شناسی و تاریخچه‌ی تک تک شخصیت‌ها، پدر، مادر، پسرعمو، کل شجره‌نامه‌ی کاراکتر افسانه‌ای معرفی‌شده، تایپ شخصیتی پری دریایی مذکور، رنگ موی برادر آگاممنون، سایز پا، گرامر، برداشت و دریافتی که از رنگ‌ها در یونان باستان مرسوم بوده و وضعیت جامعه‌ی queer در دهه‌ی پنجاه میلادی تحقیق میکنم و برای همین بعد دو صفحه خوابم میبره. نات مای فالت