تو پناهگاه منی برای فرار از همه ی روزهای تاریک، و همراه بی بدیل منی برای لذت بردن از همه ی روزهای روشن.