فاط وقتی به یکی کشش داره بیش از حد تظاهر میکنه که از طرف بیزاره و خب، این تیپیکال انسان‌هاییه که ملاقات کردم. ولی باز هم. مشاهده‌ش دردناکه. جسما. چون آه. جاست کیس آلردی؟