داشتم پروفایلش رو می‌دیدم که یهو نوشت تصویر پروفایل حذف شد. -__- سکته کردم. -__-