انگار از بین میلیون ها ستاره و یه ماه، همون یدونه ماه سهم من شده.

-laminor-