گفتن خوب نیست . میساید . ملتهب میکند . میکشد و خسته کننده است .

 

+ برای من . شبی که که گوشه ی آشپزخانه ایستاده بودم و به حرف زدن با لیوان ها فکر میکردم .