تولدت مبارک نجات دهنده. بخند و بخون و زنده بمون. شب بخیر.