و آرزو کردم هرچیزی باشم ؛ هرچیزی به جز این پشته ی اضطراب ..