شهر سرد است ؛ حتی سردتر از شب های اوایل دی ماه و من از سر صبح دارم زیر لب شعر میخوانم . شعری که میدانم شعر است اما هیچ کلمه ای ندارد .