که دست از جان خود شستن، به دریا میبرد ما را

– صائب تبریزی –