با کوهی از انتظار، چشم به در دوختم؛ چون که حالا من یه مسافر دارم. یه مسافر عزیز.