جهت نگاه انسان ها به موضوعات متفاوته و همین باعث اختلاف میشه

به قـلم فاطـمه 💫