به جای سرزنش به همدیگه فرصت بدیم . اصلا شاید سواستفاده کرد و تغییر نکرد اما در عوض تو بزرگ و بزرگتر میشی

به قـلم فاطـمه 💫