و عمق عشق هیچگاه شناخته نمیشود مگر در زمان فراق بخدا واقعیه …

به قـلم فاطـمه 💫