تقدیم میکنم به آقای خرم آبادی و سلمان فارسی​​​​​​

به قـلم فاطـمه 💫