اصلا اطلاعات کافی راجب دینم ندارم . نمیتونم به خوبی دفاع کنم . اصلا چرا هیچ مطالعه ای ندارم !!!

به قـلم فاطـمه 💫