این برنامه اقیانوس آرام کاش زمان ما که ۱۴,۱۵ سالمون بود  پخش میشد خیلی آموزندست 

به قـلم فاطـمه 💫