هنوز نمیدونم هیئت کجا برم . دلم میخواد یه جایی باشه که سخنرانش خوب باشه و حداقل یه چیزی یاد بگیرم

به قـلم فاطـمه 💫