تقدیم به حضرت علی اکبر و سید علی

به قـلم فاطـمه 💫