فک کنم از سه شنبه ها قراره که متنفر شم . فکر نمیکردم دانش خانواده اونقدر کسل کننده باشه . کلاس بعدی فارسی رو چه کنم .

به قـلم فاطـمه 💫