من اونقدر باشعورم که وقتی پدرشوهرم با همسرم حرف میزنه یه کم فاصله میگیرم که حرفاشونو نشنوم . آاره

به قـلم فاطـمه 💫