از صبح تا الان دانشگام . دلم به شدت درد میکنه . خدایا کاش نشه اونی که میخواد بشه

به قـلم فاطـمه 💫