عیب نداره برام درس عبرت شد که قبل زدن هر حرفی یه کم فکر کنم .

به قـلم فاطـمه 💫