مولانا «شمس» را گفت: پس زخم‌هایمان چه؟

و او پاسخ داد : نور از محلِ آنها وارد می‌شود:)))