امروز نه از دنده چپ که از دنده ی غم بیدار شده بودم..و تو سکوت دست نخورده ی خونه بیصدا گریه کردم..برای آدم فوق احساسی ای مثل من چی غم انگیز تر ازین که دیگه به هیچی..به هیچی تو این دنیا حسی نداشته باشم؟!