ازدواج میکنی که از تنهایی در بیای؟ اوه،سخت در اشتباهی..ازدواج تورو با شکل جدی تر و متفاوت تری از تنهایی روبرو میکنه..تازه دارم از ازدواجی حرف میزنم که طرف مقابلت کسی باشه که به دلت باشه،،اهل گیر دادن بیخود نباشه،،شکاک،خسیس،بی مسئولیت نباشه..

من شاکیم؟ نه اصلاا،،من یه درونگرایِ خودشیفته م که از تنهایی به عرش میرسم..،من شکلِ دیگه ای از اون آدمیم که تو غار زندگی میکنه و نمیخواد باور کنه اون بیرون چه دنیاهایی در جریانه..گفته بودی نازک نارنجی نباش،نیستم..اما تسلیمِ تسلیمم…تسلیم تنهایی🙌