من آدم تاثیر پذیریم..منعطفم..عوض میشم..قاطعانه به خودم مطمئن نیستم که همیشه حق با منه،انرژی محیط یا جمعی که واردش میشم رو خیلی زود و خیلی عمیق حس میکنم..

پاراگراف بالا هم میتونه نقطه ضعف باشه هم نقطه قوت..و من روزی که یاد بگیرم که تمامشو به تعادل برسونم،اونروز قطعا بهشت من روی این زمینه.