من کمال گرام و گاهی به شکل وسواس گونه تری کمالگرام..ممکنه یه گنجینه بزرگ از هرچیزی داشته باشم و فقط چون فکر میکنم برای دنیای بیرون کافی و کامل نیست پنهونش کنم..دوست دارم دست از برچسب زدن به خودم بردارم اما این که کمالگرام واقعی ترین تعریف از کسی به نام منه.