شب که میشه،وقت خوابشون که میشه یه جوری ساکت میشن جیغ جیغاشونو قطع میکنن،خودشونو باد میکنن و معصوم میشن و با اون چشای مشکی کوچولوی دکمه ای شون نگاه میکنن که من،من بی احساس این روزا قلبم تکون میخوره..