هزاران هزار کلمه تو دنیاس اما مردا نمیتونن ازش در حد یه جمله استفاده کنن و بعد تمام برچسبهای دنیا رو ب ما زنها میزنن،ضعیفه،حساس،غرغرو،پرتوقع و..

چطور وقتی برای نشون دادن ناراحتیش حاضر نیست گفت و گو کنه،این من باید باشم که خودمو سرزنش کنم؟!