تو چه کسی هستی؟بدون نامت،بدون دوستانت،بدون شغلت،
و کارهایی که انجام می دهی،
تو چه کسی هستی؟