نمیدونم ولی یه حسی دارم شبیه به اینکه ازین لحظه به بعد هراون چیزی که مینویسم خیلی خیلی زود قراره جلوم ظاهر بشه🥲