اوه لازمه بگم تو این ۳روز نفس گیر ب صورت پیوسته سریالم رو تماشا کردم؟غرقش شدم و دارم ب پایانش نزدیک میشم؟؟ و دوباره سندرم افسردگی تموم شدن سریال هم داره از راه میرسه