پیرو پست قبلی

من اصلا به زندگی تو کشورای اروپایی فکر نکردم امااا به از ایران رفتن زیاد فکر کردم..یکی از جاهایی که آرزومه زندگی کنم..شهر آلانیای ترکیه س…شهر محبوب یوگی ها،یک شهر در صلح با خودش و مردمانش..و به شدت عاشق زبانشونم..به شدت